Preloader
 

Allmänna Villkor

Home / Allmänna Villkor

Arbore AB – Allmänna Villkor

1 Uppdragets omfattning
1.1 Arbore tillhandahåller de tjänster om anges i Uppdragsavtalet med eventuella senare tillägg och ändringar mellan Arbore och Beställaren. Dessa Allmänna Villkor utgör en del av nämnda Uppdragsavtal.

2 Ändring av uppdraget
2.1 Ändring av uppdraget får endast ske efter skriftlig överenskommelse mellan parterna. Anser part att det föreligger behov att ändra uppdragets omfattning bör denne snarast skriftligen meddela andra parten detta.

3 Uppdragets genomförande
3.1 Arbore skall hålla Beställaren informerad om arbetets fortskridande.

3.2
Arbore ansvarar för att uppdraget utförs enligt överenskommen tidsplan om sådan upprättats mellan parterna.

3.3
Vid försening som beror på Beställaren eller något förhållande på dennes sida har Arbore rätt till erforderlig förlängning av överenskommen utförandetid. Arbore har också rätt till erforderlig förlängning om uppdraget ändras eller utökas eller om förlängning fordras för att personal skall erhålla i lag eller annan författning föreskriven ledighet eller semester.

3.4
Uppdraget anses slutfört när Arbore rapporterar till Beställaren att uppdraget är klart eller Beställaren anser att uppdraget är klart.

3.5
Om inte annat är avtalat är Arbore inte skyldig att tillhandahålla annat material än som förväntas för uppdragets genomförande.

3.6
Beställaren skall ge Arbore tillgång till de lokaler, den information, den utrustning och det material som erfordras för uppdragets utförande och i övrigt utföra överenskomna åtgärder. Om parterna har kommit överens om att Beställaren skall tillhandahålla kompletterande tjänster ansvarar Beställaren för att dessa utförs inom överenskommen tid eller, om särskild tid ej överenskommits, inom sådan tid att Arbores arbete inte fördröjs. Beställaren ansvarar för att den information som lämnas till Arbore är riktig, fullständig och otvetydig.

3.7
Om inte annat avtalats skall arbetstiden för de personer som för Arbores räkning utför uppdraget förläggas mellan kl. 8 och 16 helgfria vardagar.

3.8
Beställaren förbinder sig att inte under uppdragets utförande eller under en tid av 1 år därefter anställa eller annars engagera någon av Arbores anställda, om inte detta godkänts av Arbore.

4 Kontaktperson
4.1 Parterna skall utse var sin kontaktperson. Angivna kontaktpersoner skall ha rätt att fatta för parterna bindande beslut inom ramen för avtalet och ändra uppdraget. Kontaktpersonen skall dock inte ha rätt att ändra villkoren i dessa Allmänna Villkor.

5 Ersättning
5.1 Om inte annat avtalats skall Arbore utföra uppdraget på löpande räkning. Betalning skall ske mot faktura senast 30 dagar från fakturadatum. Är betalningen försenad löper dröjsmålsränta från förfallodagen. Dröjsmålsräntan uppgår till den vid varje tid gällande räntan kallad ”main refinancing facility of the European Central Bank” med tillägg av fem procentenheter.

5.2
 Om inte annat avtalats särskilt skall angivna timarvoden justeras årsvis med början tolv månader efter avtalets ingående. Om parterna därvid inte kan enas om nytt timarvode har Arbore rätt att höja arvodena i den utsträckning som är skälig med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen i branschen.

5.3
För arbete som Arbore efter samråd med Beställaren utför på annan tid än som anges i 3.7 har Arbore utöver timarvodet rätt till ett tillägg motsvarande 50 % av timarvodet.

5.4
För arbete som Arbore efter samråd med Beställaren utför på övertid (arbete utöver 8 timmar per helgfri vardag) har Arbore rätt till, utöver timarvode och eventuellt tillägg enligt 5.3, ett tillägg motsvarande 50 % av timarvodet om övertidsarbetet utförs på en vardag mellan kl. 8 och 20 och motsvarande 100 % av timarvodet om övertidsarbetet utförs under annan tid.

5.5
Om uppdraget utförs utanför Arbores verksamhetsort har Arbore rätt till ersättning för traktamente, resor, logi samt måltider enligt Arbores regler, som dock skall vara skäliga.

5.6
Arbore har rätt till ersättning för material och liknande som är hänförliga till uppdraget.

5.7
Fullgör Beställaren inte sin betalningsskyldighet har Arbore rätt att utan påföljd stoppa allt arbete, eller delar av det, samt alla eventuella leveranser av material. Arbete som dittills utförts men inte fakturerats får Arbore också omedelbart fakturera med betalningstid tio dagar efter fakturans mottagande, oavsett övriga bestämmelser i dessa Allmänna Villkor och oavsett andra överenskommelser om betalningstidpunkter. Är Beställaren i dröjsmål mer än 30 dagar efter det att Arbore skriftligen anmodat Beställaren att betala förfallet belopp, får Arbore skriftligen säga upp avtalet med Beställaren till omedelbart upphörande.

6 Försening
6.1 Vid försening som beror på Arbore har Beställaren, om parterna överenskommit om särskild tidsplan, rätt till skälig nedsättning av ersättningen för den del av leveransen som är försenad.

6.2
Om försening uppstår på grund av Beställaren eller förhållande för vilket Beställaren ansvarar har Arbore efter skriftligt meddelande rätt att avbryta sitt arbete till dess att Beställaren undanröjt de hinder som orsakat förseningen samt rätt till ersättning för direkta förluster orsakade av sådan försening såsom icke debiterbar tid. Om sådan försening är väsentlig får Arbore genom skriftligt meddelande till Beställaren säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Arbore har då rätt till ersättning för dittills utfört arbete och kostnader. Arbore är skyldig att senast då betalning erläggs redovisa och överlämna resultatet av utfört arbete. Beställaren har rätt att nyttja resultatet som om uppdraget fullföljts under förutsättning att Beställaren fullgjort sina betalningsskyldigheter.

6.3
Om fast pris avtalats kan parterna avtala om att vite skall utgå vid försening, varvid vite utgår i stället för rätten till nedsättning enligt 7.5 nedan. Vite skall då utgå under högst 8 veckor, till ett sammanlagt belopp som motsvarar högst 10 % av det avtalade priset för uppdraget. Om Arbore är försenad med att leverera endast en del av
uppdraget skall vitet minskas så att det motsvarar delleveransen i förhållande till uppdraget i sin helhet. Beställaren är, utöver vite, inte berättigad till skadestånd eller annan ersättning på grund av försening. Är Arbore berättigad till förlängning enligt 3.3 skall vite inte utgå under förlängningstiden.

7 Ansvar för fel
7.1 Arbore är skyldig att avhjälpa fel vid uppdragets utförande som består i att uppdraget inte uppfyller specifikationen i kontraktet.

7.2 Arbore ansvarar endast för fel som uppstår under de i avtalet förutsedda arbetsförhållandena och vid riktig användning. Arbore ansvarar inte för fel som beror på att Beställaren lämnat felaktiga, tvetydiga eller ofullständiga uppgifter. Ansvaret omfattar inte heller fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter det att uppdraget slutförts, försummelse av Beställaren eller tredje man eller andra omständigheter utom Arbores kontroll.

7.3 Beställaren får inte åberopa fel om Beställaren inte lämnar Arbore skriftligt meddelande om detta inom 30 dagar från det att felet visat sig. Arbore svarar under inga förhållanden för fel som inte meddelats Arbore senast 3 månader från det att uppdraget som är felaktigt utfördes.

7.4 Har Beställaren påtalat fel och det visar sig inte föreligga något fel som Arbore
svarar för ska Beställaren ersätta Arbore för arbetet med det påtalade felet enligt samma grunder som för uppdraget i övrigt.

7.5 Om Arbore inte avhjälper felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver får Beställaren skriftligen ge en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Är felet inte avhjälpt när fristen löper ut har Beställaren rätt till ett avdrag på erlagd betalning som svarar mot felet, dock högst 10% av den sammanlagda ersättning som betalats till Arbore för uppdraget.

8 Skadestånd och ansvarsbegränsning
8.1 Arbore ansvarar inte i något fall för produktions- bortfall, utebliven vinst eller
annan ekonomisk följdförlust.

8.2 Beställarens rätt till skadestånd är, såvida annat inte föreskrivits i avtalet, alltid begränsad till ett belopp som motsvarar 10 % av den sammanlagda ersättning som betalats till Arbore för uppdraget.

8.3 Bortsett från de påföljder som stadgats i detta avtal är varje krav från Beställaren med anledning av fel eller försening uteslutet. Denna begränsning av Arbores ansvar gäller dock inte om han har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

9 Sekretess
9.1 Part får inte utan den andra partens godkännande till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter av konfidentiell natur om uppdraget eller om den andra parten i annan utsträckning än vad som krävs för uppdragets genomförande. Part skall genom sekretessförbindelse med personal eller på annat lämpligt sätt säkerställa att sekretess iakttas. Sekretesskyldighet gäller inte för information som part kan visa behörigen kommit till parts kännedom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphör att gälla.

10 Befrielsegrund
10.1 Omständighet som förhindrar eller väsentligen försvårar fullgörandet av något av parternas åtaganden enligt avtalet och som part inte kunnat råda över, såsom åsknedslag, eldsvåda, jordbävning, översvämning, krig, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, uppror eller upplopp, rekvisition, beslag, valutarestriktion, myndighetsbestämmelse, inskränkning i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt oavsett om avtalsparten är part i konflikten eller ej samt även fel i eller försening av leverans från underleverantör p.g.a. omständigheter som nu nämnts, skall utgöra befrielsegrund som ger rätt till erforderlig tidsförlängning och befrielse från vite och andra påföljder. Sådan befrielsegrund skall part skriftligen underrätta den andra parten om utan oskäligt uppehåll efter det att denne insåg
eller bort inse att befrielsegrunden förelåg.

10.2 Om avtalets fullgörande förhindras längre tid än sex månader p.g.a. sådana omständigheter skall vardera parten ha rätt att utan ersättningsskyldighet för skada eller annat frånträda detta avtal. Arbore har dock rätt till ersättning för utfört arbete och kostnader.

11 Avtalstid och uppsägning
11.1 Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet och gäller i tolv månader om inte annat avtalats. Därefter förlängs avtalet med tolv månader i taget om inte skriftlig uppsägning sker tre månader före utgången av aktuell avtalsperiod.

11.2 Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten gör sig skyldig till sådant väsentligt avtalsbrott som inte regleras särskilt i dessa Allmänna Villkor och rättelse inte vidtas inom 30 dagar från det part uppmanat den kontraktsbrytande därtill.

11.3
Part har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om motparten försätts i konkurs, installer betalningarna eller annars kan anses vara på obestånd.

12 Tillämplig lag och tvist
12.1 På detta avtal har svensk lag tillämpning med undantag för dess lagvalsregler.

12.2 Arbores ersättningsfordran skall vid utebliven betalning kunna indrivas genom ansökan om betalningsföreläggande. Om fordringen avser ett belopp som understiger femton basbelopp enligt lagen om allmän försäkring kan tvisten alternativt avgöras vid local tingsrätt. Övriga tvister med anledning av detta avtal skall slutligt avgöras i svensk domstol.

13 Preskription
13.1 Anspråk mot Arbore förfaller om domstolsförfarande enligt 12.2 inte inleds inom två år från uppdragets utförande.